สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมงานสรุปผลโครงการวิจัย การขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องบริบทเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม และการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางองค์ความรู้แบบสาธารณะเพื่อสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ในจังหวัดเชียงใหม่

    นางแก้วตา ธีระกุลพิศุทธิ์ นายธนวัฒน์ นามเมือง และนายวนศาสตร์ วัฒนาสกุลลี ครู สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ให้เข้าร่วมงานสรุปผลโครงการวิจัย การขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องบริบทเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม และการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางองค์ความรู้แบบสาธารณะเพื่อสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สำนักงานส่งสริมการเรียนรู้ ประจำจังหวัดเขียงใหม่ และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

แชร์

Facebook