สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมหารือ “การพัฒนาศักยภาพครู สกร.ภาคเหนือ ด้วยทุนวิจัยงบแผ่นดิน/ทุนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)

   นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ พร้อมด้วย นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ และ
นายสมบัติ สร้อยจักร ครู สถาบัน สกร.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมหารือ “การพัฒนาศักยภาพครู สกร.ภาคเหนือ ด้วยทุนวิจัยงบแผ่นดิน/ทุนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)” ร่วมกับ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่มประสานเครือข่าย อว.ในภูมิภาค
กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย กรมส่งเสริมการเรียนรู้ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เพื่อบูรณาการความร่วมมือ สป.อว. และ สกร. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สกร. ด้านการพัฒนาอาชีพ ด้วยองค์ความรู้ด้าน ววน. หลักสูตรการพัฒนา ถอดแบบจากม่อนล้านโมเดล และหารือกำหนดหลักสูตร Upskill/Reskill ครู สกร. ด้วยองค์ความรู้ด้าน ววน. วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ อาคารภูมิปัญญาล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

แชร์

Facebook