สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก และตัดสินศูนย์การเรียนรู้ (Co – Learning Space) และ ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ “ดีเด่น” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก และตัดสินศูนย์การเรียนรู้ (Co – Learning Space) และ ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่
“ดีเด่น” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับภาคเหนือ โดยมี นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เป็นประธานในที่ประชุม มีคณะกรรมการ ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ผู้อำนวยการศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพไทยบริเวณชายแดนเชียงราย และผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ
ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ และ นางบุษบา มาลินีกุล พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงาน ประกอบด้วย นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ และข้าราชการครู ผู้รับผิดชอบงานศูนย์การเรียนรู้ (Co – Learning Space) และ งานห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ร่วมประชุม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม1 อาคารสัมมนา สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

แชร์

Facebook