สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครู ด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ โดยส่วนวิจัยและพัฒนา จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครู ด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบัน สกร.ภาคเหนือ เป็นประธานในพิธี และนางสาวสุมาลี อริยะสม หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประเมินตามสภาพจริง มีทักษะในการสร้าง
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงและมีทักษะในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นครู กศน.ตำบล ครูอาสาสมัครฯ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในเขตภาคเหนือ
จำนวน 41 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น คือ ผศ.ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์ หัวหน้าสำนักวิจัย
และผศ.ดร.ฐิติมา ญาณะวงษา หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

แชร์

Facebook