สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู ศศช. ด้านการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยวิดีโอคอนเทนต์

  วันที่ 25 – 28 มิถุนายน 2567 ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ มอบหมายให้ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู ศศช. ด้านการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยวิดีโอคอนเทนต์ ประเด็นผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้อย่างน้อย 1 เรื่อง เช่น สร้างสื่อการเรียนรู้ การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของตนเอง/สถานศึกษา ฯลฯ และผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือตัวอย่างที่ดี อย่างน้อย 1 เรื่อง เช่น การถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนร่วมงาน
ในสถานศึกษาเดียวกัน/สถานศึกษาอื่น ได้รับเกียรติบัตร โล่ รางวัล ในด้านการจัดทำคลิป ฯลฯ ณ อำเภอแม่แจ่ม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสบเมย และอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ นางสาวกาญจนภัสส์ ทวีกิตติกร ครู ชำนาญการพิเศษ และนางสาวพรวิมล พันลา ครู ชำนาญการพิเศษ

แชร์

Facebook