สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ จัดประชุมโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2567

   สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ได้ดำเนินการจัดประชุมพิจารณาจัดสรรทุนตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2567 ซึ่งในปีงบประมาณ 2567 กรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้รับจัดสรรทุนฯ จำนวน 6,385 ทุน และให้สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือดำเนินการประชุมพิจารณาจัดสรรทุนร่วมกับสำนักงาน สกร. จังหวัด 9 จังหวัด โดยมีนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน สกร.ภาคเหนือ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อการพิจารณาจัดสรรทุนฯ ซึ่งการพิจารณาจัดสรรทุนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและยุติธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับทุน ฯ ต่อไป วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง