สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือจัดประชุมประสานแผน ประจำปีงบประมาณ 2567 และการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในพื้นที่ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือจัดประชุมประสานแผน ประจำปีงบประมาณ 2567 และการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีคณะกรรมการจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ) ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และภาคีเครือข่าย/องค์กรปกครองท้องถิ่น/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ โดยมีประเด็นการหารือ ได้แก่ โครงสร้างการบริหาร บทบาท ภารกิจฯ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่พบ และข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน ตลอดจน ความคาดหวัง ปัญหาที่พบจากการติดต่อหรือการรับบริการ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่และข้อเสนอแนะในการให้บริการ ซึ่งในการร่วมประชุมระดมความคิดเห็นครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัด ผู้อำนวยการสกร.อำเภอ ผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรง ภาคีเครือข่ายของสถาบัน สกร.ภาคเหนือ วันที่ 7 พ.ย. 2566 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ