สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ได้จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดทำคลิปสื่อการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นหลักสูตรในการอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง”

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ โดยส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง ได้จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดทำคลิปสื่อการเรียนรู้
เพื่อใช้เป็นหลักสูตรในการอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” ในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการประชุม นายมีนธนา อิ่มวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดทำสื่อคลิปสื่อการเรียนรู้ พร้อมกับบุคลากรส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะทำงาน ระหว่าง วันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสัมมนา สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ