สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ได้จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านการเขียนแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อใช้เป็นหลักสูตรในการอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง”

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ โดยส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง ได้จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านการเขียนแนวปฏิบัติที่ดี
(Best Practice) เพื่อใช้เป็นหลักสูตรในการอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” ในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ
เป็นประธานเปิดการประชุม นางรสาพร หม้อศรีใจ ครู ชำนาญการพิเศษ สกร.อำเภอห้างฉัตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเขียนแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
พร้อมกับบุคลากรส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะทำงาน ระหว่าง วันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2566
ณ ห้องประชุมสัมมนา สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ