สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตรวจสอบจำนวนการสั่งแบบทดสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สถาบัน สกร. ภาคเหนือ โดยนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน สกร. ภาคเหนือ มอบหมายให้ส่วนวิจัยและพัฒนา นำโดย นางสาวสุมาลี
อริยะสม หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนา นายสมบัติ สร้อยจักร นางสาวสิริลักษณ์ เป็งคำ และนางสาววราพร ปันเงินเถาว์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตรวจสอบจำนวนการสั่งแบบทดสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานเปิดประชุม และนายสุรเกียรติ รัตนรอด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ เป็นผู้กล่าวรายงานแก่ที่ประชุม ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด