สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ มาปฏิบัติราชการ ในการตรวจสอบและแนะนำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถาบัน ฯ

…สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ นำโดย นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน 3 ราย คือ 1.นางสาวชลลดา โตพันดี ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 2.นางสาวอุทุมพร โฮมชัย นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 3.นางสาวธันยาภรณ์ ดาบสันเทียะ นักวิชาการตาจสอบภายใน โดยเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้มาปฏิบัติราชการ ในการตรวจสอบและแนะนำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566
ณ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ