สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง ของสำนักงาน ป.ป.ช.

วันศุกร์ที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ
มอบหมายให้ นายเวชยันต์ วงค์ลอดแก้ว ครู สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมี นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน จัดประชุมและติดตามรับชม ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง