สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ปีงบประมาณ 2567 ในเขตภาคเหนือ

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ปีงบประมาณ 2567 ในเขตภาคเหนือ เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานที่ผ่านมา ในรูปแบบการนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จและมีความโดดเด่น พร้อมทั้งหาแนวทางในการพัฒนางาน ได้รับเกียรติจาก นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมี นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอัธยาศัยของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด จำนวน 59 คน ซึ่งแบ่งการประชุมออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย โดยภาคเช้าได้รับเกียรติจาก นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และคณะ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกัน และภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของบรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมพิสัณห์ ปิ่นมาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์ และ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์6