สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

ได้จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Application เพื่อใช้เป็นหลักสูตรในการอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” ในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ โดยส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง ได้จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Application เพื่อใช้เป็นหลักสูตรในการอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” ในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการประชุม นายสุวัฒน์ ธรรมสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Application พร้อมด้วยบุคลากรส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะทำงาน ระหว่าง วันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสัมมนา สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ