สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือจัดประชุมปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือจัดประชุมปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายสุรพล วงศ์หวัน
ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการเปิดการประชุม และนางอริสา ประกอบดี กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ นักวิชาการศึกษา จากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ 9 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง ลำพูน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และตาก
ณ ห้องประชุม สกร.จังหวัดเชียงราย