สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านการส่งเสริมอาชีพ อบรมครู ศศช.(“แม่ฟ้าหลวง”) ในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ โดยส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง ได้จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านการส่งเสริมอาชีพ เพื่อใช้เป็นหลักสูตรในการอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” ในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ผศ.สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ ดร.ฐิติมา ญาณะวงษา และ ผศ.ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบัน สกร.ภาคเหนือ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะทำงาน ระหว่าง วันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ