สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมเวทีภาคีเครือข่าย สภาผู้บริโภคระดับจังหวัดลำปางครั้งที่ 1 ดำเนินการโดยศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง

  นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ และนายเวชยันต์ วงค์ลอดแก้ว ข้าราชการครูเข้าร่วมเวทีภาคีเครือข่าย สภาผู้บริโภคระดับจังหวัดลำปางครั้งที่ 1 ดำเนินการโดยศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานประจำจังหวัดลำปาง สภาองค์กรของผู้บริโภค ในการนำเสนอผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 และข้อเสนอนโยบาย ข้อเสนอแนะระดับจังหวัดต่อสภาผู้บริโภคจังหวัด และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ วันที่ 9 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมจาววัง ชั้น 1 โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ จังหวัดลำปาง