สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านการวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครู กศน.ตำบล ในเขตภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ โดย ส่วนอำนวยการ ได้จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านการวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครู กศน.ตำบล
ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สกร. ในเขตภาคเหนือ ด้านวิชาการ งานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อใช้เป็นหลักสูตรในการอบรมครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด ในเขตภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้รับเกียรติจาก นางพรมาดา วงศ์หวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยในชั้นเรียน เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะทำงานของสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ