สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ บรรยายเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  วันที่ 24 มกราคม 2567 นางสาวสุมาลี อริยะสม หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นางสาวสิริลักกษณ์ เป็งคำ และ นายสมบัติ สร้อยจักร ข้าราชการครู สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ในโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการศักยภาพผู้บริหาร บุคลากรและครูผู้สอน ที่ปฎิบัติหน้าที่ในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำตำบล และศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่
โดยมีผู้บริหารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ข้าราชการครู ครูอาสาสมัคร กศน. พื้นปกติ ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. ร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการศักยภาพผู้บริหารฯ ณ ห้องประชุมห้องเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก