สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ได้จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อยกร่างหลักสูตรด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ข้าราชการครู สังกัด สกร.ในเขตภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ โดยส่วนจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ ได้จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อยกร่างหลักสูตรด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ สำหรับใช้เป็นหลักสูตรในการอบรมข้าราชการครู สังกัด สกร.ในเขตภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับเกียรติจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาภาควิชาการศึกษาปฐมวัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาควิชาเทคนิคการศึกษาและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ ภาควิชาจิตวิทยา พร้อมกับผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะทำงาน โดยมีนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการประชุม ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ