สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ได้จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับครูในยุคดิจิทัล” สำหรับใช้จัดอบรมครู สังกัด สกร.ในเขตภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ โดยส่วนจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ ได้จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับครูในยุคดิจิทัล” สำหรับใช้จัดอบรมครู สังกัด สกร.ในเขตภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ผศ.ดร.ฐิติมา ญาณะวงษา และ ผศ.ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะทำงานของสถาบัน สกร.ภาคเหนือ โดยมีนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการประชุม ระหว่าง วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ