สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่และ โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ พร้อมด้วย นายวนศาสตร์ วัฒนาสกุลลี และ นางสาววรรณกมล ฉันประเดิม ข้าราชการครู สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ให้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 และ โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน/แผนการดำเนินงาน และรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมของห้องสมุดฯ แบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม