สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่และ โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ มอบหมายให้
นายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ พร้อมด้วย นายวนศาสตร์ วัฒนาสกุลลี และ นางสาววรรณกมล ฉันประเดิม ข้าราชการครู สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2567
ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน/แผนการดำเนินงาน และรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมของห้องสมุดฯ แบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม