สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ นำโดย นางสาวพรวิมล พันลา หัวหน้าส่วนอำนวยการ พร้อมด้วย นายเวชยันต์
วงค์ลอดแก้ว และ นางสาวสิริลักษณ์ เป็งคำ ข้าราชการครู สถาบัน สกร.ภาคเหนือ นิเทศการดำเนินการจัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2567 ของ สถานศึกษา สังกัด สกร.จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ได้รับการจัดตั้งให้เป็นสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สนามสอบสกร.จังหวัดนครสวรรค์ สนามสอบสกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี สกร.อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร การดำเนินการจัดสอบฯ ของสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ มีการประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้เข้าสอบ ตารางสอบ ผังที่นั่งสอบสถานที่จัดสอบเหมาะสม เดินทางสะดวก ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ที่อำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการสอบเทียบระดับการศึกษา และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี