สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ได้มอบหมายให้นายสมบัติ สร้อยจักร นายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ และ นายวนศาสตร์ วัฒนาสกุลลี ข้าราชการครู สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ นิเทศติดตามสนามสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อได้รับทราบวิธีการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินการสอบของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกงไกรลาศ และ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย