สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ (ศศช.) บ้านบวกอุ้ม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ นำโดยนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ นางวราพรรณ พูลสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษหัวหน้าส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง และนายธนากร หน่อแก้ว ครูชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมทั้งนางสาวเอื้อมพร ศรีภูวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย นางสาวฐิติพร บุทธิจักร์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่าน คณะผู้แทนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) บ้านบวกอุ้ม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยมีภาคีเครือข่าย
ระดับพื้นที่ร่วมนำเสนอการบูรณาการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ อาทิ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ผู้แทนจากกรมพัฒนาชุมชน และหน่วยงานสาธารณสุข เป็นต้น