สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

      วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ นำโดย นางสาวพรวิมล พันลา หัวหน้าส่วนอำนวยการ พร้อมด้วย นายเวชยันต์
วงค์ลอดแก้ว และ นางสาวสิริลักษณ์ เป็งคำ ข้าราชการครู สถาบัน สกร.ภาคเหนือ นิเทศการดำเนินการจัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2567 ของ สถานศึกษา สังกัด สกร.จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ได้รับการจัดตั้งให้เป็นสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สนามสอบ สกร.อำเภอแม่สอด และ สกร.อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก การดำเนินการจัดสอบฯ ของสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ มีการประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้เข้าสอบ ตารางสอบ ผังที่นั่งสอบสถานที่จัดสอบเหมาะสม เดินทางสะดวก