สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ดีเด่น และเกณฑ์การคัดเลือกห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ นำโดย นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ พร้อมด้วย นายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ และ นางสาววรรณกมล ฉันประเดิม ข้าราชการครู สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ดีเด่น และเกณฑ์การคัดเลือกห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสุนทร สุนันท์ชัย ชั้น 4 อาคารกรมส่งเสริมการเรียนรู้