สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา สถาบัน สกร.ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

     วันที่ 6 มีนาคม 2567 สถาบัน สกร.ภาคเหนือ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา สถาบัน สกร.ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
โดยมี ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ติดตาม ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 ของสถาบัน สกร.ภาคเหนือ และให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 รวมทั้งให้ความเห็นชอบการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา ที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับการจัดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสถาบัน สกร.ภาคเหนือ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน สกร.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบัน สกร.ภาคเหนือ