สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนการสอนสหกรณ์นักเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

     สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ นำโดย นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางวราพรรณ พูลสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ และนางอรวรรณ ฟังเพราะ ครูชำนาญการพิเศษ ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนการสอนสหกรณ์นักเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้จัดการประชุม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นครูผู้สอน ครูนิเทศ ในพื้นที่โครงการ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก น่าน แม่ฮ่องสอน และพังงา รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องระดับส่วนกลาง ระดับภาค และระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุม จำนวน 120 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๒) เข้าใจการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและการจัดการเรียนการสอนสหกรณ์นักเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง โดยมีนายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิดส์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แชร์

Facebook