สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ จัดอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ