สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกับศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

   ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ประสานความร่วมมือกับสถาบัน สกร. ภาคเหนือ
นำโดยทีมพัฒนาหลักสูตร นางสาวจิตตรี เพ็ชรแสนงาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวชิดชนก เมฆประมวล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
และนางสาวสกุลทิพย์ ทิพย์แก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เพื่อขอหารือกับนางอรวรรณ ฟังเพราะ ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง 
เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการประเมินการเจริญการเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับแรงงานข้ามชาติ และแนวทางการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร ในวันที่ 17 เมษายน 2567 ณ ส่วนพัฒนาการศึกษาพื้นที่สูง สถาบัน สกร. ภาคเหนือ 

แชร์

Facebook