สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือร่วมอบรมโครงการเสริมประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ในระบบ New GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ มอบหมายให้ นายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ พร้อมด้วย นายเวชยันต์ วงค์ลอดแก้ว
และ นางบุษบา เด็ดขาด เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ในระบบ New GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และ ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ได้อย่างถูกต้อง และมีความรอบคอบครบทุกขั้นตอน รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ของแต่ละหน่วยงานกับกลุ่มการคลังและสินทรัพย์ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน และสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

แชร์

Facebook