สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ จัดการอบรม หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน สำหรับ ครู กศน.ตำบล ระยะที่ 1 ให้กับ ครู กศน.ตำบล ที่สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด 17 จังหวัด ในเขตภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ โดยส่วนอำนวยการ จัดอบรม หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน สำหรับ ครู กศน.ตำบล (ระยะที่ 1) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะบุคลากร สกร. ในเขตภาคเหนือ ด้านวิชาการ งานวิจัยในชั้นเรียน สำหรับ ครู กศน.ตำบล ให้กับ ครู กศน.ตำบล สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด ในเขตภาคเหนือ ทั้ง 17 จังหวัด จำนวน 40 คน โดยมีนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการอบรม ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงราย
คือ นางพรมาดา วงศ์หวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมพวงชมพู สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

แชร์

Facebook