สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning ) เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567

  สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ โดยส่วนวิจัยและพัฒนา จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning ) เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนางสาวยุรัยยา อินทรวิจิตร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา วันที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

แชร์

Facebook