สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ จัดอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ โดยส่วนจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ จัดอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยมี
นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบัน สกร.ภาคเหนือ เป็นประธานในพิธี และนายธนวัฒน์ นามเมือง ครู สถาบัน สกร.ภาคเหนือ กล่าวรายงาน
การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) มีทักษะในการนำกระบวนการ PLC มาแลกเปลี่ยนรู้ในเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาสมรรนะครูสู่มืออาชีพ ตลอดจนมีทัศนคติเชิงบวกในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นข้าราชการครู สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด 17 จังหวัด ในเขตภาคเหนือ จำนวน 59 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยกราชภัฏเชียงใหม่ คือ 1) ผศ.ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
2) ผศ.ดร.สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู ภาควิชาเทคนิคการศึกษา และ 3) ผศ.ดร.รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ ภาควิชาจิตวิทยา ระหว่าง วันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

แชร์

Facebook