สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบัน สกร.ภาครเหนือ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี และโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุทัยธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน/แผนการดำเนินงาน และรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมของห้องสมุดฯ แบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม

แชร์

Facebook