สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบัน สกร.ภาคเหนือ จัดการอบรม หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน สำหรับ ครู กศน.ตำบล ระยะที่ 2 ให้กับ ครู กศน.ตำบล ที่สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด 17 จังหวัด ในเขตภาคเหนือ

  สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ได้จัดการอบรม หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน สำหรับ ครู กศน.ตำบล ระยะที่ 2 ให้กับ ครู กศน.ตำบล ที่สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด 17 จังหวัด ในเขตภาคเหนือ จำนวน 40 คน โดยมีนายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีนางพรมาดา วงศ์หวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากร และมีนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน สกร.ภาคเหนือ เป็นประธานกล่าวปิดการอบรม ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมพวงชมพู สถาบัน สกร.ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง 

แชร์

Facebook