สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบัน สกร.ภาคเหนือ จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562

สถาบัน สกร.ภาคเหนือ จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562 สถาบัน สกร.ภาคเหนือ และเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุม วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 สถาบัน สกร.ภาคเหนือ