สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบัน สกร.ภาคเหนือ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space)และห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ปีงบประมาณ 2567

   วันที่ 25 มิถุนายน 2567 นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ พร้อมด้วยนายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ ลงพื้นที่ติดตาม
ผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน/แผนการดำเนินงาน และรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมของห้องสมุดฯ แบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม

แชร์

Facebook