สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

บุคลากรส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง

นางวราพรรณ พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง

นางอรวรรณ ฟังเพราะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกาญจนภัสส์ ทวีกิตติกร
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายธนากร หน่อแก้ว
ครูชำนาญการ 

นายศราวุธ ศรีทินนท์
เจ้าหน้าที่แผนงานโครงการ กพด.