สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

บุคลากรส่วนจัดและส่งเสริมการเรียนรู้

นางแก้วตา ธีระกุลพิศุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าส่วนจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ 

 

นางสาวนัชรี อุ่มบางตลาด
ครู ชำนาญการ

นายธนวัฒน์ นามเมือง
ครู

นายสราวุธ เบี้ยจรัส
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา