สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

บุคลากรส่วนวิจัยและพัฒนา

นางสาวสุมาลี อริยะสม
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนา 

 

นางสาวสิริลักษณ์ เป็งคำ
ครู

นายสมบัติ สร้อยจักร
ครู

นางสาววราพร ปันเงินเถาว์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวพัชจิราภรณ์ คณะฮุน  
นักวิชาการศึกษา