สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

บุคลากรส่วนอำนวยการ

นางสาวพรวิมล พันลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าส่วนอำนวยการ 

นายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์
ครู

นางสาววรรณกมล ฉันประเดิม
ครู

นายวนศาสตร์ วัฒนาสกุลลี
ครู ผู้ช่วย

นายเวชยันต์ วงค์ลอดแก้ว
ครู

นางดารารตน์ อัครโชคธีรกุล
นักจัดการงานทั่วไป

นางบุษบา เด็ดขาด
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเจนจิรา อภิญารัตน์
นักวิชาการพัสดุ

นางวันศรี ฟั้นปันวงค์
พนักงานบริการ

นางประภาพร อภิรมย์เดชา
พนักงานบริการ

นายมานะ ไชยากุล
พนักงานขับรถยนต์

นายชัชชัย ประสาทธิการ
พนักงานขับรถยนต์

นายวิชาณ คานนท์
คนสวน

นายประดิษฐ์ โตตะเคียร
คนสวน

นายกษิตดีล กริชัย 
คนสวน

นายแลวง ธรรมทูล
ยามรักษาความปลอดภับ

นายพิเชษฐ เขียวบุญ
ยามรักษาความปลอดภับ