สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ นำโดยนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 “43 ปี การศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา”โดยได้เข้าร่วมรับเสด็จและร่วมกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาเด็กและเยาวชน นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย