สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์และสรุปผลคะแนนการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ โดยนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ มอบหมายให้ส่วนวิจัยและพัฒนา นำโดย นางสาวสุมาลี อริยะสม หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนา นางสาวสิริลักษณ์ เป็งคำ นายสมบัติ สร้อยจักร ครู นางสาววราพร ปันเงินเถาว์ และ
นางสาวพัชจิราภรณ์ คณะฮุน นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์และสรุปผลคะแนนการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และพิจารณาแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันสกร.ภาคกลางเป็นประธานเปิดประชุม และนางเกณิกา ซิกวาร์ทซอน ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาระบบการทดสอบ เป็นผู้กล่าวรายงานแก่ที่ประชุม ในวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566  ณ บ้านท้ายหาด รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม