สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบัน สกร.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน”วันนวมินทรมหาราช”

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 สถาบัน สกร.ภาคเหนือ โดยนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการครู สถาบัน สกร.ภาคเหนือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน”วันนวมินทรมหาราช” เพื่อน้อมสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่อาณาประชาราษฎร์ตลอดรัชสมัยของพระองค์ ร่วมน้อมใจแสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมรำลึกสำนึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาล ที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงประเทศชาติ และทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้รับความผาสุกมาตลอดรัชสมัย โดยมี นายชัชวาลย์
ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง