สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

คณะกรรมการสถานศึกษา

ผศ.คร.พงศธร คำใจหนัก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ประธานกรรมการ

พระจินดารัตนาภรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริ พรมดี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมืองการปกครอง
กรรมการ

นางรุ่งรัสมี ศรีวงศ์พันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข
กรรมการ

นายสันทัด บรรลือ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาชุมสังคมและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ

นายวิเขียร บุญทา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
กรรมการ

นายจำเริญ  มูลฟอง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
กรรมการ

พ.ต.ท.หญิง ชนัดดา บุญยฤทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง
กรรมการ

นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน
ผู้อำนวยการสถาบัน สกร.ภาคหนือ
กรรมการและเลขานุการ