New Document
New Document


 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 


     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 


สถาบัน กศน. ภาคเหนือร่วมกับสำนักงานกศนจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระดับภาค ในภาคเหนือสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางในการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปี 2565 ของกลุ่มสำนักงาน กศน.หล่ายดอยสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมรับเสด็จ ศศช.บ้านเลอะกรา กศน.อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่สถาบัน กศน.ภาเหนือ จัดอบรม “หลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน.”เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรด้านการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ รุ่นที่ 2 จัดโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมจัดอบรมครู ศศช.ประจำปี 2565 หลักสูตรการพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ก่อนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดการประชุมประสานแผน สถาบัน กศน. ภาค ทั้ง 5 ภาคงานการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co - Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2565พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการ กพด. ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ บริการ กศน. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2565นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือในพื้นที่ศศช.จังหวัดตากสถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบาก ในเขตพื้นที่สูง ภาคเหนือ ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว “โครงการปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตรจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ราชการในบริเวณ กศน.ภาคเหนือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๕ ธันวาคมสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมประชุมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรงสถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบาก ในเขตพื้นที่สูง ภาคเหนือ ประขำปี 2564เข้าร่วมโครงการอบรมเครือข่ายสุขภาพเชี่ยวชาญการตรวจ ATK แบบ home use ด้วยตนเอง รุ่นที่ 6การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน กศน.ประจำปี 2564การประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนิงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2565นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ประจำปี 2564 กศน.อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยานิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ประจำปี 2564 กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยานิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ประจำปี 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยาสถาบันกศน.ภาคเหนือ ประชุมเพื่อร่วมวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการประเมินในภาพรวม เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2564ประชุมวางแผนขับเคลื่อน การดําเนินงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง จัดประชุมพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารประจำปี 2564 ครั้งที่ 2สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง จัดประชุมบรรณาธิการเอกสารประกอบการประชุมวิชาการฯ กพด. ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมกำหนดค่ากลางของชั่วโมง ตามภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบโปรแกรมฐานข้อมูสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือโดยฝ่ายบุคลากรได้จัดประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมประชุมจัดทำนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ.2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศ ติดตามการดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ร่วมนิเทศติดตามการสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการศึกษา ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2654สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนวิจัยและพัฒนา จัดประชุมตรวจกระดาษคำตอบการประเมินการเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564งานบุคลากร ส่วนอำนวยการ ได้จัดประชุมจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ร่วมกันปล่อยปลาน้ำจืดกว่า 2,000 ตัว ลงสระภายในหน่วยงานสถาบัน กศน.ภาคเหนือนิเทศติดตามการจัดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมร่วมกับ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ลำปาง ด้านข้อมูลสารสนเทศบนพื้นที่สูงโครงการพัฒนาคลังความรู้ในระบบออนไลน์ (Blog) เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2564คณะบุคลากรครู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการจัดการความรู้ชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Thailand Knowledge Portal : TKP) ในปีงบประมาณ 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ขอแสดงความยินดีทีมชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดขยายผลโครงการจิตอาสา ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมกับ สถาบันทางไกล สำนักงาน กศน.จัดอบรมปฏิบัติการครูผู้สอนและที่ปรึกษา ห้องเรียนออนไลน์ หลักสูตร“การสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน”

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862