New Document
New Document


 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 


     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 


สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนวิจัยและพัฒนา จัดประชุมตรวจกระดาษคำตอบการประเมินการเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564งานบุคลากร ส่วนอำนวยการ ได้จัดประชุมจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ร่วมกันปล่อยปลาน้ำจืดกว่า 2,000 ตัว ลงสระภายในหน่วยงานสถาบัน กศน.ภาคเหนือนิเทศติดตามการจัดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมร่วมกับ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ลำปาง ด้านข้อมูลสารสนเทศบนพื้นที่สูงโครงการพัฒนาคลังความรู้ในระบบออนไลน์ (Blog) เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2564คณะบุคลากรครู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการจัดการความรู้ชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Thailand Knowledge Portal : TKP) ในปีงบประมาณ 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ขอแสดงความยินดีทีมชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดขยายผลโครงการจิตอาสา ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมกับ สถาบันทางไกล สำนักงาน กศน.จัดอบรมปฏิบัติการครูผู้สอนและที่ปรึกษา ห้องเรียนออนไลน์ หลักสูตร“การสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน”สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมสรุปผลการนิเทศ งาน กศน.ระดับภาค ประจำปี 2564 ในรูปแบบประชุมออนไลน์สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ให้กับครูนิเทศก์ และ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ Adminสถาบัน กศน.ภาคเหนือโดยส่วนวิจัยและพัฒนา จัดประชุมติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้จบหลักสูตรการพัฒนาครู กศน.ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) รุ่นที่ 2สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมนำเสนอผลการพัฒนาระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการและกิจกรรมทักษะภาษาไทย ภายใต้หัวข้อ “เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม” นักเรียน ศศช 2564ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมปฏิบัติการปรับปรุงผลงานวิชาการ "แนวปฏิบัติที่ดี" กพด. ของครู ศศช. ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมประกวดชุมชนจิตอาสาดีเด่น ผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่น และการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน. ชาเลนจ์) ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ประชุมพิจารณาตัดสินผลงานวิชาการ “แนวปฏิบัติที่ดี” ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดอบรมการพัฒนาครู กศน.ในเขตภาคเหนือ หลักสูตรการพัฒนาครู กศน.ด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ กศน.(Co-Learning Space)นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ประจำปี 2564 (กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน)นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ประจำปี 2564 (กศน.อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน)สถาบันกศน.ภาคเหนือ ออกนิเทศติดตาม ผลการดำเนินงาน โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมคณะกรรมตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทยและประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2564ประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการคัดเลือกผลงาน เพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมควมพร้อมครูพี่เลี้ยงก่อนการอบรมการพัฒนาครู กศน. ในการสร้าง Applicationจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตรจิตอาส กศน.จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 1ประชุมหารือโครงการจิตอาสาของสํานักงาน กศน. ในเขตภาคเหนือการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาสถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดประชุม ทดลองระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ศศช. สำนักงาน กศน. (DM-HACLC) รุ่นที่ 2สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดประชุม ทดลองระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ศศช. สำนักงาน กศน. (DM-HACLC)คลิปวีดีโอประชุมชี้แจงแบบเก็บข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาการประชุมชี้แจงแบบเก็บข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมเฝ้ารับเสด็จและรับพระราชทานพระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมประชุมโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต TKP ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563รวมบริจาคโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจประชุมเตรียมการจัดงานสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ ปี 2564เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการนิเทศติดตามสนามสอบ ของสถานศึกษาสังกัด กศน.ในเขตภาคเหนือ_4สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการนิเทศติดตามสนามสอบ ของสถานศึกษาสังกัด กศน.ในเขตภาคเหนือ_2

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862