โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยงานเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 11
บุคลากรสถาบัน กศน.ภาคเหนือเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยงานเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 11 ผ่านระบบ online จัดโดยกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 25 - 29 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม สถาบัน กศน.ภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นระบบ New GFMIS Thai